تبليغات X
هویت و شکلگیری هویت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت، هویت و شکل گیری هویت ,تعهد در لغت به معنای عهده‌ دار شدن، کاری‌ بعهده‌ گرفتن، عهد و پیمان، تعهد از مصدر 1بگردن گرفتن، کاری را بعهده گرفتن  2  تیمار داشتن، نگاه داشتن3  عهد بستن، پیمان بستن  4 – و در اسم یعنی تیمار داشت، غمخواری است(معین، 1374)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12